Hyvinkään uusi hankinta- ja sopimusohje huomioi paikalliset yritykset

Hankinta- ja sopimusohje: www.hyvinkaa.fi/muut-sivut/tarjouspyynnot/


Hyvinkään kaupungin uusi hankinta- ja sopimusohje tuli voimaan 1.8. Ohje hyväksyttiin kaupunginhallituksen kokouksessa 5.6.


Uuden ohjeen laatiminen tuli ajankohtaiseksi hankintalainsäädännön muututtua merkittävästi 1.1. Lisäksi kaupungin vanhat hankinta- ja sopimusohjeet kaipasivat uudistamista.


Hankinta- ja sopimusohje on asiakirja, jossa linjataan Hyvinkään kaupungin kannalta tärkeimmät periaatteet ja käytännöt kaupungin hankintoihin ja hankintasopimuksiin liittyen. Ohje ei ole hankintalainsäädännön toisinto. Kaupungin tulee joka tapauksessa noudattaa hankintalainsäädäntöä.


Ohjeen arvioidaan vaikuttavan positiivisesti paikallisiin yrityksiin, koska sen mukaan kaupungin hankinnoissa tärkeimpinä periaatteina ovat Hyvinkään Pelikirjan antamat suuntaviivat ja paikallisen tarjonnan huomioiminen. Yksi Pelikirjan kärjistä on Yhteispelillä yritysten kanssa.


Paikallisilla yrityksillä tarkoitetaan tässä yhteydessä yrityksiä, jotka maksavat yhteisöveronsa Hyvinkäälle, ja yrityksiä, jotka työllistävät hyvinkääläisiä veronmaksajia esimerkiksi Hyvinkäällä olevan myymälän kautta.


Pienhankinnoissa suorahankintarajojen osittainen korottaminen ja mahdollisuus tehdä suorahankintoja joustavammin hyödyttävät paikallisia yrityksiä. Ohjeen mukaan suorahankintoina toteutettavissa pienhankinnoissa tulee lähtökohtaisesti käyttää paikallisia yrityksiä tai muita paikallisia yhteisöjä, kuitenkin kaupungin kokonaisedun mukaisesti.


Hankinta- ja sopimusohjeessa korostettava tekninen vuoropuhelu edistää Hyvinkään kaupungin ja yritysten välistä kanssakäymistä. Ohjeessa todetaan, että vuoropuhelussa on huomioitava paikallinen tarjonta.


Yrityksen pärjääminen tarjouskilpailussa on kuitenkin viime kädessä yrityksestä itsestä kiinni. Kaupunki ei voi kilpailutuksissa suosia paikallisia yrityksiä.


--
Hankintalainsäädäntö
Hankintalainsäädännöllä tarkoitetaan Lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016), jota kutsutaan yleisesti hankintalaiksi, sekä Lakia vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1398/2016), jota kutsutaan yleisesti erityisalojen hankintalaiksi.Pienhankinta
Pienhankinnalla tarkoitetaan kansallisen kynnysarvon alle jääviä hankintoja ja erityisalojen hankintalain mukaisten hankintayksiköiden osalta EU-kynnysarvon alle jääviä hankintoja. Kynnysarvot on määritelty hankintalainsäädännössä.


Suorahankinta
Suorahankinnalla tarkoitetaan hankintaa, joka tehdään suoraan ilman kilpailutusta.


Tekninen vuoropuhelu
Teknisellä vuoropuhelulla tarkoitetaan ennen hankintailmoituksen julkaisemista potentiaalisten tarjoajien kanssa käytävää keskustelua, jonka tarkoituksena on saada tarjouskilpailun lopputuloksesta mahdollisimman onnistunut.Kommentit