Mitä tarjoajien tulee EU-hankinnoissa erityisesti huomioida?

Tarjoajan ja sen tiettyjen alihankkijoiden tulee täyttää osana tarjousta yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja (ESPD). ESPD-lomake on monelta osin vaikeaselkoinen, joten sen täyttämiseen kannattaa varata aikaa ja sen täyttäminen kannattaa aloittaa ajoissa.


Muutama käytännön ohje ESPD-lomakkeeseen liittyen:
 • Talouden toimijalla tarkoitetaan tarjoajaa
 • Valintaperusteilla tarkoitetaan soveltuvuusvaatimuksia (kelpoisuusvaatimuksia)
 • Yksi lomakkeen kysymyksistä on seuraava, johon liittyen kannattaa huomioida se, että Suomessa ei ole kysymyksessä mainittuja virallisia luetteloita:
  • ”Onko talouden toimija merkitty mahdolliseen hyväksyttyjen talouden toimijoiden viralliseen luetteloon tai onko sillä vastaava sertifikaatti (esim. kansallisen (esi-)karsintajärjestelmän perusteella)?”


Valittavia tarjoajia vaaditaan viimeistään ennen hankintapäätöksen tai hankintasopimuksen tekemistä toimittamaan rikosrekisteriotteet koskien tarjoajayhteisöä sekä sen hallinto-, johto- ja valvontaelinten jäseniä ja edustus-, päätös- ja valvontavaltaa käyttäviä henkilöitä. Rikosrekisteriotteiden avulla kaupunki varmistaa sen, ettei tarjoajayhteisöllä tai sen edellä mainituilla henkilöillä ole hankintalain mukaisia pakollisia poissulkemisperusteita.


Kun kaupunki vaatii toimittamaan rikosrekisteriotteet, kannattaa menetellä seuraavasti:
 • Tarjoaja varmistaa kaupparekisteriotteestaan (säätiöillä säätiörekisteriote ja yhdistyksillä yhdistysrekisteriote), ketkä kuuluvat relevanttiin henkilöpiiriin (eli kenestä kaikista henkilöistä tulee toimittaa rikosrekisteriote)
 • Relevanttiin henkilöpiiriin kuuluvat ainakin seuraavat henkilöt:
  • Osakeyhtiön pää- tai toimitusjohtaja
  • Osakeyhtiön varatoimitusjohtaja
  • Yhteisön hallituksen puheenjohtaja
  • Yhteisön hallituksen nimenkirjoittajat, tavallisesti hallituksen jäsenet
  • Yhtiön prokuristit
  • Yhdistyksen puheenjohtaja
  • Yksityinen elinkeinonharjoittaja
  • Avoimen yhtiön yhtiömiehet
  • Kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies
 • Henkilöiden lisäksi rikosrekisteriote tulee toimittaa tarjoajayhteisöstä itsestään (koskien sitä, onko yhteisölle määrätty yhteisösakko)
 • Tarjoaja pyytää henkilöiltä kirjallisen suostumuksen rikosrekisteriotteiden pyytämiseen Oikeusrekisterikeskukselta
 • Tarjoaja tekee sähköisesti (https://asiointi.oikeus.fi/ork-kansalaisille) tai postitse Oikeusrekisterikeskukselle hakemuksen rikosrekisteriotteiden saamisesta
 • Tarjoaja toimittaa rikosrekisteriotteet kaupungille postitse tarjouskilpailun yhteyshenkilölle tai muulla erikseen sovittavalla tavalla
 • Kun kaupunki on tarkistanut otteet, kaupunki tuhoaa ne

Tarkempaa tietoa rikosrekisteriotteisiin liittyen on Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisussa ”Uuden hankintalainsäädännön velvoitteet rikosrekisteriotteiden selvittämisestä”. Verkkojulkaisu löytyy Valtioneuvoston julkaisuarkistosta: http://julkaisut.valtioneuvosto.fi.

Kommentit