Tietoa sopimuskumppaneille

Laskutuksesta


Hyvinkään kaupunki ottaa ensisijaisesti vastaan verkkolaskuja. Tiedot verkkolaskutusta varten ovat kaupungin Internet-sivujen etusivun (www.hyvinkaa.fi) alalaidassa. Kaupunki kuuluu rakentamispalvelujen käännetyn arvonlisäveron piiriin.


Kiinnittäkää laskutuksessa huomiota erityisesti seuraaviin seikkoihin:
  • Laskussa on oltava sellaiset tiedot, joilla lasku pystytään kaupungin sisällä toimittamaan oikealle yksikölle/henkilölle (viitteinä ainakin kustannuspaikka ja tilauksen tehneen tai noudon suorittaneen henkilön nimi). Laskussa kannattaa olla myös tieto siitä, mihin sopimukseen laskutus perustuu. Laskutuksen on täytettävä sopimuksen mukaiset ehdot (tavallisesti Maksuehdot-luku).
  • Maksuehto ei saa olla sovittua lyhyempi. Useissa kaupungin sopimuksissa maksuehto on JYSE 2014 -ehtojen mukainen eli verkkolasku erääntyy maksettavaksi 21 päivän kuluttua hyväksyttävän laskun saapumisesta ja paperilasku erääntyy maksettavaksi 30 päivän kuluttua hyväksyttävän laskun saapumisesta.
  • Viivästyskorkoprosentti ei saa olla sovittua suurempi. Useissa kaupungin sopimuksissa viivästyskorkoprosentti on JYSE 2014 -ehtojen mukainen eli korkolain mukainen.
  • Laskutettavien hintojen tulee perustua sopimukseen. Yleensä kaupungin sopimuksissa on ilmoitettu, että sopimuskumppanilla ei ole oikeutta periä kaupungilta pientoimitus- tai laskutuslisiä taikka muita lisiä.
  • Hyvinkään Vesi -liikelaitoksen laskuissa ei saa olla muita kaupungin toimintayksiköitä koskevaa laskutusta.
  • Ateria- ja puhtauspalvelujen laskuissa ei saa olla muita kaupungin toimintayksiköitä koskevaa laskutusta.


Harmaan talouden torjunta


Hyvinkään kaupungin harmaan talouden ehkäisemisohjelmaan liittyy se, että sopimuskumppanien suositellaan rekisteröityvän Tilaajavastuu-palveluun (www.tilaajavastuu.fi) ja sen Luotettava Kumppani -palveluun (maksullinen palvelu), josta kaupunki pystyy tarkistamaan tilaajavastuulain mukaiset asiat. Palvelusta on sopimuskumppaneille hyötyä myös heidän asioidessaan muiden hankintayksiköiden kanssa.


Vaihtoehto rekisteröitymiselle on, että sopimuskumppani toimittaa kaupungille 12 kuukauden välein tilaajavastuulain mukaiset selvitykset. Uusimmissa kaupungin sopimuksissa tämän vaaditaan tapahtuvan automaattisesti ilman erillistä pyyntöä.
YEL-todistuksesta


Itsenäisten yrittäjien (toiminimet ja yksityishenkilöt) tulee toimittaa ensimmäisen laskutuskerran yhteydessä ja sen jälkeen vuosittain Hyvinkään kaupungille YEL-todistus. Jos yrittäjällä ei ole velvollisuutta YEL-vakuutukseen, tulee yrittäjän toimittaa kaupungille ilmoitus puuttuvasta yrittäjän eläketurvasta tai todistus eläkkeellä olosta.


Kevan (Kuntien eläkevakuutus) ohjeiden mukaan eläketurvaa tulee karttua kaikesta tehdystä työstä. Jos kaupunki ostaa palveluja itsenäiseltä yrittäjältä, on kaupungin selvitettävä yrittäjän eläkevakuutus ja yrittäjän tulee toimittaa todistus yrittäjän eläkevakuutuksesta (YEL-todistus).


Mikäli yritystoiminta on jatkunut yhtäjaksoisesti 4 kuukautta, on itsenäisen yrittäjän otettava 6 kuukauden kuluessa yrittäjän eläkevakuutus. Jos yrittäjätoiminta on vähäistä (eläkelaitoksen vuosittain vahvistama työtuloraja), ei henkilö ole velvollinen ottamaan itselleen YEL-vakuutusta ja työ kuuluu JuELin (Julkinen eläkejärjestelmä) piiriin.


Jos itsenäisellä yrittäjällä ei ole eläkevakuutusta, kaupunki maksaa laskutetusta työstä tai palvelusta JuEL-eläkemaksua. Yrittäjän lähettämä lasku maksetaan yrittäjälle kaupungin palkanmaksun periaatteiden mukaisesti.


Eläkkeellä oleva henkilö kuuluu JuELin piiriin 68 vuoden iän täyttymiskuukauden loppuun asti, joten kaupunki on velvollinen suorittamaan työntekijä- ja työnantajamaksut Kevalle, jos YEL-todistusta ei ole.

Kommentit